Specyfikacje przetargowe

Wykorzystanie zdobytej w trakcie audytów wiedzy na temat organizacji w celu zebrania oczekiwań użytkowników systemu oraz zestawienie tych oczekiwań z możliwościami dostępnymi na rynku, przeprowadzenie pełnego procesu zakupowego, uruchomienie projektu.

Postępowania prowadzące do zakupu towarów lub usług mogą być prowadzone w ramach różnych reżimów. W zależności od źródła finansowania, złożoność procedur formalnych związanych z przygotowaniem takiego postępowania często wymaga istnienia dedykowanej komórki do ich prowadzenia. W mniej wymagających przypadkach, zadanie takie zlecane jest pracownikom merytorycznym działu, który ma być beneficjentem takiego postępowania. W obu przypadkach często dochodzi do niepotrzebnych konfliktów i sporów przedłużających całość procesu. Sytuacje takie opóźniają modernizacje przedsiębiorstwa i pogarszają jego konkurencyjność na rynku.

DK Solutions proponuje przeprowadzenie postępowania według sprawdzonej metodyki obejmującej całość procesu zakupowego:

  • Przygotowanie zakresu zamówienia – przeprowadzenie analizy wymagań, potwierdzenie aktualności stawianych wymagań w stosunku do oferty dostępnej na rynku, pomoc w uzyskaniu wiedzy na temat dostępnych rozwiązań (prezentacje, wizyty referencyjne)
  • Przygotowanie postępowania – pomoc przy tworzeniu niezbędnej dokumentacji (również w zakresie postępowań w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych), wsparcie w publikacji zapytania
  • Prowadzenie postępowania – doradztwo w zakresie procedury przetargowej, wsparcie merytoryczne w korespondencji z Wykonawcami, rekomendacja w zakresie rozstrzygnięcia postepowania
  • Zawarcie umowy w wykonawcą – wsparcie w zakresie negocjacji umowy z wykonawcą, weryfikacja dokumentów przedkładanych przez wykonawcę do umowy

Objęcie kompleksowym zakresem całości projektu pozwala skupić się pracownikom działów będących beneficjentem zakupu na najlepszym możliwym doborze rozwiązania i uzyskaniu najlepszego efektu całego postepowania.