Studium wykonalności

Weryfikacja możliwości wprowadzenia zmiany w organizacji, oparta na analizie możliwości technicznych i finansowych oraz wskazanie korzyści biznesowych, jakie taka zmiana może przedsiębiorstwu przynieść, zarówno w aspekcie organizacyjnym jak i wizerunkowym.

Przystąpienie do realizacji każdego projektu powinno być poprzedzone zweryfikowaniem zarówno możliwości jego realizacji jak i korzyści lub skutków z niego wynikających. Mnogość interakcji z otoczeniem biznesowym, uwarunkowań ekonomicznych i prawnych jakie regulują działania i szybkość ich zmian stawia przed przygotowującymi się do uruchomienia projektu wiele wyzwań, często trudnych do pogodzenia. Dodatkowym stopniem komplikacji są wymagania stawiane przez instytucje finansujące, które mają swoje wypracowane wzorce studiów wykonalności. Ich przygotowanie jest niezbędnym elementem wniosków o dofinansowanie, które często stają się języczkiem u wagi dla uruchomienia projektu.

DK Solutions zapewnia szerokie wsparcie w procesie przygotowania studium wykonalności zarówno do celów własnych jak i związanych z dofinansowaniem. W zależności od skali i złożoności przedsięwzięcia, przygotowujemy niezbędne analizy stanu AS-IS (finansową, prawną, techniczną, technologiczną, środowiskową …(?)) oraz przeprowadzamy symulację stanu TO-BE po wdrożeniu projektu. W tak przygotowanym materiale zawarte są wszystkie potrzebne do podjęcia decyzji informacje zarządcze.

W ramach przygotowania studium zdecydowanie polecamy przeprowadzenie procedury odpowiadającej stosowanemu w sektorze budżetowym postępowaniu Dialogu Technicznego . Stosowanie tej procedury pozwala w dużo bardziej precyzyjny sposób oszacować koszt realizacji projektu, ale również znacząco poszerza wiedzę o dostępnych na rynku rozwiązaniach, niejednokrotnie prowadząc do uszczegółowienia wymagań co do wyniku projektu. Taka racjonalizacja znacząco podnosi jakość uzyskanego na końcu rozwiązania a samo studium wykonalności mocno osadza w realiach rynkowych.