Szkolenia

Zapewnienie odpowiedniego podejścia do zmian w organizacji, poprzez szkolenie zespołu managerskiego i kierowniczego, w zakresie kompleksowego rozumienia procesów oraz umiejętnego zarządzania zmianą w kierowanych przez siebie zespołach.

Organizację tworzą ludzie. Im wyższe kompetencje kadry zarządzającej i zespołu, skuteczniejsza komunikacja i lepsza świadomość celów, tym silniejsza motywacja do działania. Prężnie funkcjonująca i rozwijająca się organizacja, generuje potrzebę zmian. Zapewnienie odpowiedniego podejścia do rozwoju i zmian w organizacji poprzez szkolenia, coaching i doradztwo, w zakresie kompleksowego rozumienia procesów, komunikacji, zarządzania zespołem oraz umiejętnego zarządzania zmianą, wzbogaci potencjał kadry zarządzającej, managerów i ich zespołów, podniesie efektywność i pozwoli przedsiębiorstwu osiągnąć wyznaczone cele. DK Solutions zapewnia realizację tak stawianych celów we wszystkich trzech obszarach poprzez:

  • Szkolenia – rozwój kompetencji komunikacyjnych i zarządczych (rozwijanie umiejętności w zakresie zasad budowania i przekazywania komunikatów, zarządzania zespołem, delegowania zadań, budowania i przekazywania informacji zwrotnych, zarządzania zmianą, motywowania, rozwiązywania sytuacji konfliktowych w zespole), efektywne zarządzanie czasem (ustalanie celów, wykazu czynności, ustalanie priorytetów, efektywności w ciągu dnia pracy, odkrywanie „złodziei czasu”, omówienie zasady delegowania zadań, przekazywania informacji zwrotnych, wartości czasu i poprawy równowagi pomiędzy pracą a życiem poza zawodowym), obsługa klienta (zasady komunikacji interpersonalnej, cele i wartości w obsłudze klienta, przeszkody i metody ich eliminowania, emocje wynikające z obsługi klienta), stres i wypalenie zawodowe (przyczyny i objawy stresu zawodowego, objawy i etapy wypalenia zawodowego oraz metody, możliwości radzenia sobie z trudnymi sytuacjami zawodowymi, tak aby odzyskać większy spokój, stać się bardziej efektywnymi pracil/ownikami a dzięki temu zyskać większą satysfakcję i zadowolenie z wykonywanych zadań)
  • Coaching - przeznaczony jest dla kadry zarządzającej, managerów i członków zespołów, odbywa się w formie indywidualnych lub zespołowych spotkań – sesji, na których klient wybiera cel, na którym chce się skupić, a coach poprzez słuchanie i zadawanie otwierających, inspirujących i skłaniających do przemyśleń pytań, pomaga klientowi w rozwoju zasobów, głębszym zrozumieniu swojej sytuacji oraz w precyzyjnym określeniu celów i sposobów ich realizacji.
  • Doradztwo - w zakresie komunikacji, zarządzania zespołem, zarządzania zmianą, organizacji czasu pracy, obsługi klienta i rozwiązywania sytuacji konfliktowych, przeznaczone jest dla członków zarządu, managerów i pozostałych członków zespołu. Usługi doradcze często są konsekwencją prowadzonych wcześniej indywidualnych lub zespołowych sesji coachingowych, podczas których zdiagnozowane zostają obszary wymagające wsparcia specjalisty zewnętrznego, z danej dziedziny.